Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Στην Αθήνα σήμερα 16 Μαρτίου 2015 συγκεντρωθήκαμε οι Πρόεδροι – Εκπρόσωποι των κάτωθι υπογραφόντων Πολιτικών Φορέων α) Γεώργιος Αϋφαντής, Πρόεδρος του πολιτικού φορέως «ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ»: Με αριθμό πρωτοκόλλου Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου: 1/ 2-1-2013 και αριθμό πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Βουλής: 2/ 2-1-2013, β) Παναγιώτης Ξα……………………………………………………………… που έχουν καταρτιστεί νόμιμα υπό τις προϋποθέσεις, που θέτει ο νόμος για την ίδρυση Πολιτικών Κομμάτων, με σκοπό να εξετάσουμε την κοινωνικοοικονομική-πολιτική κατάσταση, που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα και διαπιστώσαμε τα εξής:

  1. Ο Ελληνικός Λαός υφίσταται μια άνευ προηγουμένου κοινωνικοοικονομική επίθεση, που τον έχει οδηγήσει σε καθεστώς εξαθλίωσης και ανέχειας. Οι άνεργοι στην χώρα έφτασαν στο αστρονομικό ποσοστό 30% του πληθυσμού (3.000.000), με την ανεργία στη νεολαία να εκτοξεύεται στο 70%. Παράλληλα 190.000 μικρομεσαίες ατομικές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να κλείσουν, αδυνατώντας να καταβάλλουν τα υπέρμετρα και άδικα φορολογικά βάρη. Οι αγρότες αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα παραγωγής, ενώ νέα φορολογικά βάρη τους προστέθηκαν.

  2. Κύριος υπόλογος για την κατάσταση που διαμορφώθηκε στη χώρα, είναι το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ, ιδιαίτερα δε των συγκυβερνήσαντων κομμάτων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, με το αντιπολιτευτικό κομμάτι, των λοιπών αριστεροδημοκρατικών κομμάτων να σιγοντάρη στο ξεπούλημα των εθνικών συμφερόντων με την αδρανοποίησιν του Ελληνικού λαού.

  3. Η ανάγκη για να σταματήση ο κοινωνικός, οικονομικός και εθνικός διαμελισμός της χώρας έφερε στην παρούσαν σύσκεψιν εμάς τους εκπροσώπους των υπογραφόντων πολιτικών φορέων, που αφ’ ενός μεν δεν μας βαραίνουν τα αμαρτήματα του παρελθόντος, αφ’ ετέρου δε κίνητρο μας είναι η αγάπη προς την πατρίδα, τους συνέλληνες και η δέσμευσή μας στις ανώτερες ηθικές αρχές της Ελευθερίας, της Εθνικής και Οικονομικής Ανεξαρτησίας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης που αποτελούν τις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, ομόφωνα αποφασίσαμε τα εξής:

Α. Να συγκροτήσουμε ενιαίο και αρραγές μέτωπο με την δημιουργία ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ και πολιτικών κινημάτων νομίμως λειτουργούντων και εκπροσωπουμένων, ώστε να προκαλέσουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αφύπνιση και συσπείρωση του λαού προς δημιουργία πολιτικού ρεύματος και κοινωνικού μετώπου αντίστασης και αλληλεγγύης, ικανού να ανατρέψη την υπάρχουσα πολιτική κατάσταση μέσα από την διαδικασία της εκλογικής αναμέτρησης, ώστε στην πράξη να αποφασίζη ο κυρίαρχος λαός.

Β. Συμφωνήσαμε σε ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, όπως διατυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και συνυπογράφεται, για να προλάβουμε τις συνέπειες από την εθνοδιαλυτική τάση των πολιτικών κομμάτων ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ.

Γ. Να προτείνουμε ΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΑ ΕΓΓΡΑΨΕΙ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ TOY 2015 ME ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΨΟΥΣ 180 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ έναντι των νομίμων απαιτήσεών μας από τους Γερμανούς για τις αποζημιώσεις Α’ και Β’ Π.Π.- κατοχικό δάνειο, και της αξίας των κλαπέντων αρχαιοτήτων μας.

Δ. ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ [από 13-08-2009 – την ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών] και ΝΑ ΕΚΔΙΚΑΣΤΟΥΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗ, ΑΜΕΣΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.

Ε. ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΩΣ ΒΑΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, που θα επεξεργαστούν από τις αντίστοιχες θεματικές επιτροπές που θα λειτουργούν υπό την σκέπη της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Ιδιαίτερα δε αποφασίσαμε να επεξεργαστούν οι προτάσεις που διατυπώθηκαν:

α) για τον νόμο της φορολογικής δικαιοσύνης (άμεση – έμμεση φορολογία)

β) Άπαντες οι πολίτες θα συνεισφέρουν στα έσοδα του κράτους (φόρους) ανάλογα των οικονομικών τους δυνατοτήτων, μη απαλασομένου ουδενός αυτών των υποχρεώσεών του.

γ) για τον θεσμό της επικαρπίας.

δ) για το τραπεζικό σύστημα και την δημιουργία ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

ε) για την θέσπιση κατώτερου και ανώτερου μισθού σε αναλογία 1:3 πχ (800-2.400 €)

4) ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α. Στο Συνασπισμό των συνιστώντων κομμάτων ισχύει η αρχή της ισοτιμίας, όπου όλοι αναλαμβάνουν ίσες υποχρεώσεις και απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα. Τα συνιστώντα κόμματα διατηρούν την αυτοτέλεια τους και ο Συνασπισμός δεν εμπλέκεται στην εσωτερική λειτουργία τους οι αποφάσεις όμως καθίστανται υποχρεωτικές για όλα τα συvιστώvτα κόμματα, όποιο κόμμα δεν συμορφούται διαγράφεται αυτομάτως του Συνασπισμού με πλειοψηφικήν απόφασιν της Πολιτικής Γραμματείας.

Β. Ο Συνασπισμός διοικείται από τα εξής όργανα:

α) ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που απαρτίζεται από 2 εκπροσώπους του κάθε συμμετέχοντος πολιτικού φορέα, εκ των οποίων ο ένας είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του συμμετέχοντος κόμματος. Το πολιτικό συμβούλιο κατανέμει αρμοδιότητες στα μέλη του και συνεδριάζει τακτικά 1 φορά το μήνα, έκτακτα δε όποτε αυτό απαιτηθεί. Η σύγκλισή του γίνεται από τον προεδρεύοντα ή με πλειοψηφική απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας. Σε προεκλογική περίοδο το Πολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 ημέρες.

β) Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ απαρτίζεται από τους Προέδρους των συμμετεχόντων κομμάτων. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και προετοιμάζει τα θέματα του Πολιτικού Συμβουλίου και συντονίζει την καθημερινή δραστηριότητα του Συνασπισμού. Της Πολιτικής Γραμματείας μέχρι της εκλογής νέου Προέδρου από της Γενικής Συνελεύσεως της Πανελληνίου Εθνεγερσίας ο νυν Πρόεδρος του απλού πολιτικού φορέως «Εθνεγερσία» ο Γεώργιος Αϋφαντής θα προΐσταται της Πολιτικής Γραμματείας. Η Πολιτική Γραμματεία συγκαλείται από τον προεδρεύοντα ή με πλειοψηφική απόφαση των μελών που την απαρτίζουν. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με την αρχή της πλειοψηφίας και η ψήφος του προεδρεύοντα λογίζεται διπλή μόνο σε περίπτωση ισοψηφίας. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος κάποιου εκ των προέδρων αυτός αναπληρώνεται από τον εκάστοτε νόμιμο εκπρόσωπο του.

Γ. Μετά την συγκρότηση του Συνασπισμού για κάθε εισδοχή νέου συνιστώντος κόμματος απαιτούνται τα εξής:

α) Αποδοχή από το εισερχόμενο κόμμα των ιδεολογικών θέσεων του Συνασπισμού, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας και στα εγκριθέντα Παραρτήματα Ειδικών Θεμάτων.

β) Αποδέχεται τις οικονομικές υποχρεώσεις.

γ) Απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου για την εισδοχή νέου κόμματος το οποίον έχει ισότιμα δικαιώματα με τα υπάρχοντα από τη στιγμή της δηλώσεως της συνεργασίας εις τον Άρειο Πάγο και τον Πρόεδρο της Βουλής. Με τα πολιτικά κινήματα που δεν έχουν νομική συγκρότηση υπάρχει μόνο απλή συνεργασία.

Δ) Αποχώρηση συνιστώντος κόμματος από τον Συνασπισμό μπορεί να γίνει με ελεύθερη βούληση και απόφαση του αποχωρούντος συνιστώντος κόμματος, αφού όμως θα έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση όμως εκλογικής διαδικασίας η αποχώρηση πρέπει να γίνεται μετά το πέρας των εκλογών ή ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα λειτουργίας του Συνασπισμού.

Ε) Κατά την προετοιμασία των εκλογών οποιασδήποτε μορφής (εθνικές, ευρωεκλογές, δημοτικές κλπ) όλα τα συνιστώντα κόμματα υποχρεούνται να συνεισφέρουν εξ ίσου σε πόρους, μέσα, οικονομική στήριξη και ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό αφορά σε όλα τα θέματα της εκλογικής διαδικασίας, δηλαδή έξοδα, παρουσιάσεις, κατάρτιση ψηφοδελτίων, υποψηφίους κλπ.

ΣΤ) Κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου συνίσταται μόνιμη μικτή επιτροπή, που θα πραγματοποιεί τον εκλογικό αγώνα και θα οργανώνει τις κοινές δραστηριότητες, δράσεις και την παρουσία στα μέσα ενημέρωσης. Θα ορισθεί εκπρόσωπος τύπου ένας με έναν βοηθό, που θα εκπροσωπεί το Συνασπισμό.

Ζ) Κατά τις παρουσιάσεις του Συνασπισμού, με οποιονδήποτε τρόπο, έντυπο, ηλεκτρονικό, διαδικτυακό, παρουσία στα ΜΜΕ κλπ θα εκπροσωπείται και θα προωθείται μόνον ο Συνασπισμός και όλα τα δημόσια έγγραφα, ηλεκτρονικά και έντυπα θα φέρουν το λογότυπο, ονομασία και έμβλημα του Συνασπισμού. Ειδικά για τα δημόσια έγγραφα των συνιστώντων κομμάτων θα φέρεται παράλληλα και το έμβλημα και η ονομασία του Συνασπισμού. Για το διαδίκτυο θα διατηρηθούν οι υπάρχοντες ιστότοποι των συνιστώντων κομμάτων με την προσθήκη σε αυτούς του εμβλήματος και της ονομασίας του Συνασπισμού και θα δημιουργηθεί επί πλέον νέος ιστότοπος για το Συνασπισμό.

Η) Ως έσοδα για τον Συνασπισμό θεωρούνται οι ισόποσες συνεισφορές των συνιστώντων κομμάτων σε ενιαία διαχείριση χρηματικού, αποτελούμενη από τους οικονομικούς διαχειριστές των συνιστώντων κομμάτων και από όπου θα καλύπτονται τα πάσης φύσεως κοινά έξοδα. Ένας από αυτούς δια κληρώσεως θα αποτελεί τον διαχειριστή οικονομικών του συνασπισμού έναντι της βουλής.

Από την τυχούσα κρατική επιχορήγηση, ποσοστό 60% θα κατατίθεται στην ενιαία διαχείριση χρηματικού για τα έξοδα του Συνασπισμού το υπόλοιπο δε 40% θα αποδίδεται στα συνιστώντα κόμματα ισομερώς.

Θ) Ως ονομασία του Συνασπισμού καθορίζεται η φράση «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ» και ως έμβλημα ορίζεται μία παραλληλόγραμμος ταινία στην οποία θα αναγράφονται οι ονομασίες των συμμετεχόντων φορέων.

Το παρόν κείμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας έγινε αποδεκτό σήμερα την 16ην Απριλίου 2015, από τους συνιστώντας πολιτικούς φορείς και υπογράφηκε από τους Προέδρους τους που τα εκπροσωπούν νομίμως. Εκδόθηκαν δε επτά (7) αντίγραφα και επιδόθηκαν ανά ένα στα συνιστώντα κόμματα και τα υπόλοιπα προορίζονται διά τους κατά νόμο φορείς και υπηρεσίες.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

……………………………………………………………………………………….

σ.σ.: Αυτό εδώ είναι ένα υπόδειγμα Πρωτοκόλλου συνεργασίας πολλών πολιτικών φορέων (κομμάτων) που θα αποφασίσουν ενωμένοι να συνεργασθούν στις ερχόμενες εκλογές δια την ανατροπήν του ξενόδουλου πολιτικού κατεστημένου και να ελευθερώσουν τους Έλλήνες από την κατοχήν του Κεφαλαίου. Δεν είναι όμως πανάκεια, είναι μία βάσις δια την διαμόρφωσιν του τελικού που θα επεξεργασθούν οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων, ως και η ονομασία του Συνασπισμού των συνεργαζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ» αλλά και εδώ το τελικό όνομα θα συναποφασίσουν οι συνεργαζόμενοι πολιτικοί φορείς διά πλειοψηφίας.

Με αυτό το πνεύμα απεφάσισαν ήδη να συνεργασθούν δύο πολιτικοί συνασπισμοί με τους οποίους συνεργάζονται αρκετοί πολιτικοί φορείς (κόμματα), οργανισμοί, κινήματα κτλ η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» και η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΓΣΙΑ». Παρακαλούμε όλους τους Έλληνες όπως συσπειρωθούμε άπαντες εις ένα και μόνον πολιτικό φορέα με όποιο όνομα επιλέξουμε όλοι μαζί και αγωνιζόμενοι με αυταπάρνησιν να Ελευθερώσουμε την πατρίδα μας από τα νύχια του απάνθρωπου Κεφαλαίου.

Προς τούτο, όποιος επιθυμεί να αγωνιστεί, να εγγραφεί ΑΜΕΣΩΣ στην ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ή τους συνεργαζόμενους με αυτήν φορείς.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ

Γ. ΑΫΦΑΝΤΗΣ

Πρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ

About Author

Connect with Me: